REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO | PHU Rybkowo Piotr Pupek | www.rybkowo.pl

 
§ 1. Definicje : 
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.rybkowo.pl 
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
c) Sprzedawca –  PHU Rybkowo PiotrcPupek, ul. Batorego 5/5d, 70-207 Szczecin, NIP: 8551089313
d) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,  
e) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 
f) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, 
g) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta, 
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach, 
i) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta, 
j) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, 
k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego  w języku polskim, 
l) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, asortyment Sklepu stanowi przede wszystkim w sprzęt wędkarski taki jak wędki, kołowrotki, linki oraz różnego rodzaju przynęty, wędkarski sprzęt outdoorowy – m.in. akcesoria biwakowe, łodzie i pontony, odzież wędkarska, a także magazyny, książki i DVD o tematyce wędkarskiej, 
m) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka, 
n) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, a także inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.  
o) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu, 
p) Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, 
r) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy,  o którym mowa w § 8, 
s) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 10. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.rybkowo.pl  

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:  
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 
3. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.  

4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu.  O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego. 
5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 
6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
7. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.  
8. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy  będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie 2, art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego. 
9. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail. 
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 
12. Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 
 
1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.  
2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
a) ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
b) zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
c) wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,  w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
d) wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,  tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.  
4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:  
a) naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
c) zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich. 
 
§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA
 
1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres email link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@rybkowo.pl
 
§ 5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:  
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto, 
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, 
c) złożenie Zamówienia drogą mailową, 
d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną. 
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. 
3. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 
4. Zamówienie, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.  
5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, dodanie Produktów do Koszyka, wypełnienie Formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia dedykowanym przyciskiem. 
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia dedykowanym przyciskiem, 
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: sklep@rybkowo.pl, wypełnionego formularza (Załącznik nr 3). 
8. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: +48 537 495 555.  
9. Zamówienia złożone w dni powszednie oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail. 
11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 niniejszego paragrafu.  
12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem do momentu wysyłki Produktu.  
13. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi zazwyczaj 3 dni robocze.  
14. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio 11 dni roboczych.  
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia. 
16. Przedstawione opisy, zdjęcia oraz cena towarów oferowanych w Sklepie internetowym towarów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego – są one traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wystąpienia błędów w opisach, zdjęciach lub cenie towaru lub towarów Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia, o czym niezwłocznie informuje Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail lub na profilu Kupującego. Wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Zamówienia (dostawy).  

§ 6. PŁATNOŚCI 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. 
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia. 
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  
5. Faktury VAT są wystawiane na indywidualne życzenia Kupującego, po zgłoszeniu Sprzedawcy odpowiedniej dyspozycji w tym przedmiocie. 
6. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:  
a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, 
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy, 
c) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro, 
d) płatność internetowa – za pośrednictwem operatora płatności 
e) płatność za pobraniem (dodatkowo płatne – 5zł), 

7. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy. 
9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 c), d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia. 
10. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6 e) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 72 godziny po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie). 
11 W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 6 b), c), d) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną. 
12. Płatności internetowe dokonywane on-line realizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego www.rybkowo.pl obsługiwane są za pośrednictwem platformy internetowej:  
a) PAYU

§ 7. DOSTAWA 

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: 
a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą, 
b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską. 
2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. 
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący. 
4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza kwotę 300 zł. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy produkt ze względu na swoją wagę , a tym samym koszt dostawy, nie kwalifikuje się do darmowej wysyłki – informacje w tym zakresie podane są każdorazowo na karcie produktu.  
5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia. 
6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad. 
7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. 
8. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy,  o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu. 
9. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.  
 
§ 8. REKLAMACJA 

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. 
2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, w tym w szczególności monitora, mogą nie zostać przez Sprzedawcę uznane za wystarczającą podstawę do uwzględnienia reklamacji Produktu. 
3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę. 
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia, opis i data powstania wady Produktu oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również  do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Produktu, jak również do odesłania reklamowanego Produktu, aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji. 
5. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
6. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować na adres: 
PHU Rybkowo Małgorzata Pupek
Batorego 5/5d
70-207 Szczecin
lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@rybkowo.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 537 495 555.
7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.  
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, który w ramach reklamacji zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.  
9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.

§ 9. GWARANCJA 

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent. 
2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi zazwyczaj 2 lata.  
3. W zależności od rodzaju usterki naprawy gwarancyjne trwają od 7 dni.  
4. Sprzedawca nadaje przesyłki zwrotne za pośrednictwem firmy kurierskiej (UPS) na swój koszt, co tym samym nie wiąże się z ponoszeniem przez Kupującego dodatkowych opłat. 
5. Jednocześnie, w przypadku firm takich jak Sprzedawca informuje, iż posiada możliwość pozyskania części lub elementów, które są dostępne w magazynie serwisowym Producentów. Aby uzyskać więcej szczegółów w tym przedmiocie Sprzedawca zaleca kontakt telefoniczny pod numerem: +48 537 495 555 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@rybkowo.pl.
6. Szczegóły procedury gwarancyjnej znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu. 
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu. 
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:  
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, 
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej, 
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, 
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
3. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży: 
PHU Rybkowo Piotr Pupek
Batorego 5/5d
70-207 Szczecin
NIP: 8551089313

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: sklep@rybkowo.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 537 495 555.
4. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
5. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Produktu, w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.  
6. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
8. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.  
11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. W związku z p.11 uprawnienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są Produkty stanowiące przynęty wędkarskie takie jak: kulki proteinowe, kulki zanętowe, aktywatory i dodatki, dipy i atraktory, mixy, pasty pstrągowe, pellety, pop up’y, dodatki zanętowe, zanęty, ziarna, przynęty martwe (stynki przynętowe), mixy.
13. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jako umowy zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  
14. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone. 
 
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących. 
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności. 
 
§ 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.rybkowo.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.  
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.raven-fishng.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. 
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.rybkowo.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. 
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone  w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego. 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą  w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.  4. Kupujący będący Konsumentem może: a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca.
b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

> REGULAMIN W FORMACIE PDF
> Załącznik nr 1 – odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.
> Załącznik nr 2 – złożenie reklamacji, o której mowa w §5.