PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Po upływie terminów, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia bez podania przyczyny wygasa.
 3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym w pkt. 1 terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą (elektroniczną na adres sklep@rybkowo.pl lub zwykłą na adres PHU RYBKOWO Piotr Pupek pl. Stefana Batorego 5/5d 70-207 Szczecin). Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go drogą elektroniczną na adres: sklep@rybkowo.pl Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Wzór formularza dostępny jest na dole strony w informacjach dla klienta w zakładce zwroty i reklamacje. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sklep@rybkowo.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. Klient może także zwrócić przedmiot zamówienia w Punkcie Odbioru (adres sklepu), Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą. do Punktu Odbioru nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawca o Odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o Odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru. Podczas zwrotu zamówienia w sklepie stacjonarnym konieczne będzie podanie numeru zamówienia.
 5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. W przypadku zwrotu części zamówienia koszty dostawy nie są zwracane. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Wówczas zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy zwrot został zostawiony w Punkcie Odbioru Klient nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi – na przykład przeciw uszkodzeniom w trakcie transportu.
 9. Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 10. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 11. W przypadku płatności przy odbiorze płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy. W przypadku płatności on-line. środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zamówienie zostało pierwotnie opłacone.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: PHU RYBKOWO Piotr Pupek, pl. Stefana Batorego 5/5d 70-207 Szczecin z dopiskiem „REKLAMACJA” na przesyłce. Jednakże Klient może składać reklamację w wymienionym powyżej Punkcie Odbioru, niezależnie od wybranego przez siebie sposobu zamawiania i zapłaty za towar.
 3. Towar, który jest odsyłany lub który Klient zwraca w Punkcie Odbioru, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres sklep@rybkowo.pl Klient zalogowany może do przygotowania papierowego formularza skorzystać z formularza reklamacji, który dostępny jest na jego koncie w systemie Sklepu Internetowego. Podczas składania reklamacji w Punkcie Odbioru konieczne będzie przygotowanie informacji o zamówieniu jak również posiadania dowodu zakupu w postaci: paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą).
 4. W przypadku przesłania przez Kupującego formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres sklep@rybkowo.pl rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

Jeśli naprawa i/lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli ten proces narazi kupującego na zbyt duże niedogodności wówczas klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 4. Sprzedający zastrzega, że oferowany przez niego towar może podlegać innym niż ustawowo okresami gwarancji, o więcej informacji w sprawie czasu jakim objęty jest towar zapytania prosimy kierować bezpośrednio do Sprzedającego który jednoznacznie poinformuję, jak długą gwarancją objęte są konkretne towary. Gwarancja udzielana jest przez Producenta, na czas i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.
 5. Wyłączenie możliwości reklamacji
  Jeśli przy dokonywaniu zakupu klient zostanie poinformowany o wadzie towaru, nie ma możliwości reklamacji. Towaru przecenionego ze względu na wadę zasadniczo również nie można zwrócić.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych PHU RYBKOWO Piotr Pupek, pl. Stefana Batorego 5/5d 70-207 Szczecin w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Tym samym Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom koniecznym do realizacji zamówienia (np. Firmie kurierskiej) dla celów związanych z realizacją zamówienia
 2. Składając zamówienie, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych PHU RYBKOWO Piotr Pupek, pl. Stefana Batorego 5/5d 70-207 Szczecin dla celów marketingowych. W tym celu Klient proszony jest o podanie dodatkowo roku urodzenia. Informacja o powyższych podmiotach dostępna jest na życzenie Klienta.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sprzedawcy lub uczestniczenia w promocjach, konkursach lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.